AB watt spol. s r.o.

Horní Brána, U Poráku 512, 381 01 Český Krumlov
IČ: 26091411   DIČ: CZ26091411
tel./fax. +420 380 711 277 , mobil: +420 777 341 518 - 9

e-mail: abwatt@abwatt.cz; abwatt@seznam.cz
 
 

 

24.4.2015 spuštěn nový web

Dotace » Kotlíková dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2022

Na co lze kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy čerpat?
Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4.
nebo 5. emisní třídu a jejichž provoz je od 1. 9. 2022 zakázán.
Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.


Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Zdroj tepla Maximální dotace
Kotel na biomasu (pelety) s automatickým přikládáním 95 %, max. 130 000,- Kč
Kotel na biomasu (kusové dřevo) s ručním přikládáním 95 %, max. 130 000,- Kč
Tepelné čerpadlo 95 %, max. 130 000,- Kč
Kondenzační kotel na zemní plyn 95 %, max. 100 000,- Kč


Kdo může o dotaci žádat?
Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale
obývaného rekreačního objektu) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním
nesplňujícím 3., 4. nebo 5. emisní třídu.


Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy?
Nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mají domácnosti splňující jeden z níže uvedených
předpokladů:
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu,
trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní
spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo
příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). Příjmy této domácnosti
nebudou sledovány.
Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena
domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy
domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek:
Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby,
které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne
čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude. Počet členů
domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné
výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství,
dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi
atp.
Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy se předpokládá na léto 2022.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.